“Ijtimoiy fanlar” kafеdrasi

 

 

Джуманиязова Дилфуза Камоловна – “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири.

1974 йил 24-августда Хоразм вилояти, Тўрткўл шаҳрида туғилган.

Маълумоти олий. 1997 йилда Тошкент Давлат университети (ҳозирги ЎзМУ)ни тамомлаган.

2012 йил 4 сентябрдан Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтининг “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири лавозимида фаолият юритиб келмоқда.

 

 

 

Янгиликлар саҳифасига ўтиш...

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси1997 йилдаташкил қилинган.Ушбу кафедрада юқори малакали профессор-ўқитувчилар фаолият олиб боришади: Д.Жуманиёзова, профессорлар Қ.Иноятов, Н.Назаров, У.Қорабоев, доцентлар Р.Ҳасанов,Ю.Мамазоитова, Ғ.Абдуллаходжаев, У.Утанова, катта ўқитувчилар Г.Машарипова, Н.Алимов, Б.Маъруфбоев, Ш.Ғаниев ва ўқитувчи Ф.Содиқов.

 

Ижтимоий фанлар кафедрасини шакллантириш ва кенгайтиришдан асосий мақсад, талабаларда ижодий ва маънавий баркамолликни шакллантириш, уларнинг оғзаки ва ёзма нутқ кўникмаларини ва имло саводхонлигини ривожлантириш ҳамда санъат фалсафасини тўлақонли идрок этишни тарбиялаш, шунингдек, баркамол авлод маънавиятини юксалтириш, миллий қадрият ва маданиятимиз ривожига уларни чуқур илмий идрок этиш орқали ҳисса қўшиш кўникмаларини ривожлантириш, жамиятнинг ижтимоий-сиёсий асосларини мустаҳкамлашда ёш авлоднинг ўрнини идрок этиш, мустақил Ўзбекистонда юз бераётган сиёсий жараёнлар, жумладан демократик янгиланишлар, сайлов тизими ривожи, Миллий ғоянинг жамият ривожидаги ўрнини ёш авлод онгига сингдиришдан иборат.

 

Кафедра профессор-ўқитувчилари ҳар бир фан бўйича маъруза матнлари, дарс ишланмалари, тест саволлари, амалий машғулотлар учун турли дидактик ишланмалар, маъруза матнларининг қисқача баён-тезисларини тайёрлаб, талабаларни ўқув-услубий адабиёт ва ўқув материаллари билан таъминлашга ҳаракат қилмоқдалар.

 

 

Кафедра асосий штатида 13 та:

 

6.1. Иноятов Қутлуғжон Ҳамдамович – Тарих фанлари доктори, профессор.

6.2. Карабаев Усман Хасилович – Фалсафа фанлари доктори, профессор.

6.3. Назаров Насриддин Атакулович – Сиёсий фанлар доктори, профессор.

6.4. Абдуллаходжаев Ғайрат Талипович – юридик фанлар номзоди, доцент.

6.5. Мамазоитова Юлдузхон Хабибуллаевна – Тарих фанлари нозоди, доцент.

6.6. Утанова Умида Агзамходжаевна – Фалсафа фанлари номзоди, доцент.

6.7. Ҳасанов Раҳмонали – доцент.

6.8. Джуманиязова Дилфуза Камоловна

6.9. Машарипова Гулистон Омонтурдиевна – катта ўқитувчи.

6.10. Алимов Нодир Юнусович – катта ўқитувчи.

6.11. Маъруфбоев Бахтиёр Шербекович – катта ўқитувчи.

6.12. Ғаниев Шавкат Ҳамроқулович – катта ўқитувчи.

6.13. Содиқов Фурқат Фатуллоевич – ўқитувчи.

 

Ўриндошлик асосида 4 та:

 

6.1. Жўраев Нарзулла Қосимович – сиёсий фанлар доктори, профессор.

6.2. Жумаев Уйғун Халимжонович – Тарих фанлари номзоди, доцент.

6.3. Порсаев Аброр – катта ўқитувчи.

6.3. Назарова Нилуфар Жўраевна – катта ўқитувчи.

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчиларининг сўнгги йилларда амалга оширган илмий-ижодий ишлари:

“Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири: Д.К.Жуманиёзова:

1. “Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда толерантликнинг долзарб муаммолари: тадқиқот методологияси, ҳозирги давр ва истиқбол” мавзусидаги халқаро илмий-назарий конференция. Тошкент  2015 й. 2. Society. Integration. Education. Procedings of the International Scientific Conference. Volume II. Rezkne 2015. “Ландшафтный дизайн в стиле дизайн” 392-400-стр.  3. Санъат-ёшлар нигоҳида// Ижодкор ёшлар камолотида ижтимоий фанларнинг тутган ўрни. (магистрантларнинг илмий-назарий конференцияси материаллари) Тошкент 2014. – Б.15-17. 4. “Соғлом турмуш тарзи- маънавий баркамол авлод пойдевори” мавзуидаги илмий-амалий конференцияга “Баркамол авлод концепцияси масалалари”. ЎзМУ Фалсафа факультети. 55-58-бетлар. 5. Тасвирий санъат рукни. “Замонавий тасвирий санъат: анъана ва янгилик” Мақола нашрда.(Халқаро конференция материаллари).

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессори, фалсафа фанлари доктори У.Ҳ.Қорабоев: 1) “Сардор” номли илмий оммабоп нашри чоп этилди. 8 б.т. “Турон-замин” н. 2015-йил. 2) “Одатнома” номли илмий оммабоп китоби нашрга топширилди. 20 б.т. “Ўзбекистон” нашриёти. 3) “Жаҳоний эътироф” // “Фалсафанинг долзарб муаммолари” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Гулистон, 2015 й. 41-43-бетлар. (илмий мақола). 4) “Ўзбекистон маданияти (энг қисқа тарихи)” Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – Т: ЎзМУ, 2015 й. (илмий мақола) 0.4 б.т.

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессори, тарих фанлари доктори Қ.Ҳ.Иноятов: 1.“Соғлом-турмуш тарзи – маънавий баркамол авлод пойдевори”. ЎзМУ Фалсафа факультети, Республика илмий-амалий конференция материаллари. “Низомумулкнинг “Сиёсатнома” (Сияр-ул мулк) асарида давлат бошқаруви тамойиллари” 2014 й. 2.“Келажагимиз баркамол ва соғлом авлод қўлида” “Баркамол ва соғлом авлодни миллий ғоя руҳида тарбиялашнинг баъзи жиҳатлари”. 2014. Республика илмий-амалий конференция материаллари.

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти Р.Ҳасанов: 1.“Ўзбекистон  педагогикаси антологияси” 2-жилдини тайёрлаш устида тадқиқот олиб бормоқда.Ҳаммуалликда. Тадқиқот натижалари 2015 йилнинг  4-чорагида “Ўқитувчи” нашриёти орқали чоп этилиши режалаштирилган. 2) “Мустақиллик йилларида маҳалланинг ҳуқуқий асосларини яратилиши ва демократик институт сифатида шаклланиши”. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 22 йиллигига бағишланган анъанавий илмий-амалий конференцияси. М.Ломоносов номидаги МДУнинг Тошкент шаҳар филилали. Тошкент – 2014-йил. 3) Баркамол авлодни шакллантиришда аждодлар меросидан фойдаланиш. Келажагимиз баркамол ва соғлом авлод қўлида. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2014-йил.

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси доценти, фалсафа фанлари номзоди У.Утанова: 1.Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте. Конституция Республики Узбекистан – образования и воспитание молодежи.// материалы второй традиционной научно-практической конференции. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва маданий мерос. – Т.: 2013.Б-278. 2. Илм фан ва таълим истиқлол пойдевори. ЎзМУ Фалсафий тадқиқотлар ўқув-илмий комплекси. Республика илмий-назарий семинар материаллари. “Мадиний-маънавий мероснинг илмий,фалсафий таҳлили”. Самарқанд-Тошкент 2013. 133-134-б. 3. Ёшлар маънавий камолотида санъатнинг ўрни. Фалсафа ва ҳуқуқ, Тошкент, 2014-й.№-1. 4. Общечеловеческое и национальное в народной культуре. Международная конференция, 2014 г.

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси Ш.Ҳ.Ғаниев: 1.1. “Францияда пенсия таъминоти”. /“Ўзбекистонда пенсия таъминоти ва хориж тажрибаси” конференция материаллари тўплами. –Т.: “Адолат” 130-136-бетлар. 2. «Ёшлар тарбиясида маданий-ҳуқуқий мерос – муҳим тарбиявий омил сифатида» –Жамият тараққиётида ёшларнинг роли: тарихий тажриба ва замонавий жараёнлар. - Тошкент, ЎзР ФА, Республика ёш олимлар илмий тўплами 2014. 204-205-бетлар.

 

 

МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ ВА ТАРБИЯВИЙ  ИШЛАР

 

“Ижтимоий фанлар” кафедраси институтнинг маънавий-ахлоқий тарбия соҳасидаги етакчи кафедраларидан бўлиб, олийгоҳимизнинг ушбу соҳадаги барча ишларида самарали иштирок этиб боради. Хусусан, кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан йил бошида Мустақиллик дарслари олиб борилади, шунингдек йил давомида Ахборот соатларига материаллар тайёрлаб келинмоқда.

 

 

2014йил 26 сентябр. Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг “Мусиқали драматик театр ва кино актёрлиги” кафедраси катта ўқитувчиси, актёр Беҳзод Мирзаев ва институтнинг II курс Драматик театр ва кино актёрлиги бўлими талабалари Тўраев Тўймурод, Мамаджонов Жамшид, Ғайбуллаев Бахтишод билан биргаликда Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институтини Талабалар турар жойида “Миллий телесериаллар: ва ёшлар” номли Жума оқшоми тадбирида “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари фаол қатнашдилар. Талабаларга мафкуравий хуружлар ва уларга қарши ёшларда мафкуравий иммунитетни шакллантириш, ошириш йўллари ҳақида тарғибот-ташвиқот ишлари олиб борилди.

 

 

 

Ўзбекистон Бадиий Академияси Марказий кўргазмалар залида 2014 йил 6 октябр куни VII-Тошкент Халқаро Биенналисида “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари фаол қатнашдилар.

 

 

 

2014 йил 15 октябр маънавият соатида институт ўқув театр залида “Давлат, ҳуқуқ ва бурч” мавзусида институт Маънавий-маърифий ишлар бўйича проректори Д.Рахматуллаева, маънавият-маърифат ва иқтидорли ёшлар билан ишлаш бўлими раҳбари О.Ҳакимова ва “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари томонидан тадбир ташкил этилди. Тадбирда доцент ю.ф.н.Ғ.Абдулллаходжаев ўз маърузаси билан иштирок этди.

 

 

 

2014 йил 22 октябр соат 9-00 да институт ўқув театр залида “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессори, сиёсий фанлар доктори Н.Назаров “Миллий ғоя ва маънавий ҳаёт” - И.Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч” асари асосида маъруза ўқиди. Тадбирда институтнинг маънавий-маърифий ишлар бўйича проректори Д.Рахматуллаева, маънавият-маърифат ва иқтидорли ёшлар билан ишлаш бўлими раҳбари О.Ҳакимова ва “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари иштирок этди.

         

 

2014 йил 23 октябр куни институт ўқув театр залида “Тил миллат кўзгуси” мавзусида бўлиб ўтган тадбирда “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилар фаол қатнашди.

 

2014 йил 4 декабр куниинститут ўқув театр залида“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилар томонидан ташкиллаштирилган “Конститутция менинг нигоҳимда” номли плакатлар танловида фаол қатнашдилар. Кўргазма 4-декабрдан 12-декабрга қадар давом этди.

 

 

 

 

 

  

Кўргазмада “Тасвирий санъат” факультетининг талабалари А.Махмудов (МРТ 3-курс), Н.Мирзаев (МРТ 1-курс), К.Нурмонов, Г.Мухсинова (ДРТ, 1-курс), Ш.Қурбонова (КТДРТ 1-курс), М.Ғуломова (КТДРТ, 1-курс), К.Нурбобоев (ДРТ, 1-курс), Б.Собирова (КГ,1-курс), Л.Йўлдошева (МИН, 1-курс), М.Абуқодиров (ДРТ, 1-курс), С.Файзиева (КТДРТ, 1-курс), Ш.Аслонова (КГ, 1-курс), Б.Матмуродов (МРТ, 1-курс), Д.Мирфаёзова (КГ, 1-курс), С.Нуралиев (МРТ, 1-курс), М.Абдҳамидова (ДРТ, 1-курс), Я.Жуманиязов (МРТ, 1-курс), Д.Бозорова (ДРТ, 1-курс) Ш.Маматхонова (МИН, 1-курс) ва бошқа талабаларнинг жами 25 тага яқин асарлари намойиш этилди.

 

Кўргазмада фаол иштирок этган ТСФнинг 4-курс талабаларидан Ф.Зиёдулла, Ф.Искандоров, Р.Қурбонов, Н.Нигматов, Й.Сатторов ва 1-курс талабаларидан  Н.Абдуллаева, Л.Ахмедова, А.Раҳматова, Г.Расулова, Б.Собировалар 2014 йил 5 декабр куни Ўқув театр залида ўтказилган тадбирда сертификат билан тақдирландилар.

  

 

 

2014 йил 5 декабр куни институт ўқув театр залида “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилар томонидан ташкиллаштирилган “Эгали юрт эркини бермас, қомусли юрт ҳақ-ҳуқуқини" номли байрам тадбирида профессор-ўқитувчилар фаол қатнашди.Маънавият ва маърифат ишлари бўйича проректор Д.РахматуллаеваКонститутциямиз қабул қилинганлигининг 22-йиллиги билан барчани табриклаб, тадбирни очиб берди.

                        

 

 

Сиёсий фанлар доктори, профессор Н.Қ.Жўраев "Конститутциямиз тарихига бир назар" мавзусида ўз маърузасини баён этди. Конститутция қабул қилинишининг сиёсий ҳамда фалсафий жиҳатларини, Асосий Қонунимиз нафақат ҳуқуқий муносабатларни, балки фалсафий, маънавий муносабатларни ҳам тартибга солишини; Конститутциямиз дунёнинг энг мукаммал ҳужжатларидан бири эканлигини; ижтимоий-сиёсий барқарорликнинг сақланиб туришида Ўзбекистон Республикаси Конститутциясининг нормалари муҳим ўринда туришини таъкидлаб ўтди.

 

 

Тадбирга таклиф этилган Ўзбекитон Давлат Санъат ва Маданият Институти талабалари қўшиқлари, тақлид шоуларни ижро этдилар. Тадбир Республика ОАВда ёритилди.

         

 

 

9-декабр куни “Дил изҳори” деб номланадиган саҳналаштирилган кўргазмада “Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилари иштирок этди.

2014 йил 11 декабр Озарбайжон маданият марказида Озарбайжон халқининг йўлбошчиси Гайдар Алиевга бағишлаб ўтказилган “Инсонларга берилган қалб марҳамати” номли тадбирдаиштирок этилди.

                           

 

 

2015 йил 7 январ ЎзМУ Бош ўқув биноси Намунали факультетнинг Катта залида “Ижтимоий фанлар” факультетнинг “Этика ва эстетика” кафедраси ҳамда “Механика-математика” факультетининг “Программалаштириш ва тармоқ технологиялари” кафедраси ва “Информатика ва тадбиқий дастурлаш” кафедраси билан ҳамкорликда ўтказилган “Этика” ва “Эстетика” фанларидан тайёрланган электрон ўқув қўлланманинг тақдимот маросимида “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири Д.Жуманиёзова, ф.ф.н.дац У.Утанова, катта ўқитувчи Б.Маъруфбоевлар иштирок этди.

 

18.03.2015 йилда  “Санъат-ёшлар нигоҳида III” номли илмий-амалий конференция ўтказилди.

 

2015-йил 30-31-март кунлари “Ижтимоий фанлар” кафедрасининг қуйидаги профессор-ўқитувчилари Бухоро давлат университети томонидан “Глобаллашув шароитида ёшларни ёт ғоя ва мафкуралардан муҳофаза қилишнинг ижтимоий психологик хусусиятлари” мавзусида ташкил этилган Республика илмий-амалий анжуманида иштирок этишди.

 

2015 йил 22-23-апрель. “Тасвирий ва амалий санъат фестивали” доирасида ўтказилган “Ўзбекистон санъати: мерос талқини ва ижодий изланишлар” мавзусида Ўзбекистон Тасвирий санъатгалереясида бўлиб ўтган илмий амалий анжуманда кафедра мудири Д.Жуманиёзова         Камолиддин Беҳзод ижодида тасаввуф интерпретацияси мавзусида маъруза ўқиди. Унда кафедранинг барча профессор-ўқитувчилари фаол иштирок этишди.

 

23.24.04.2015. “Демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантиришда толерантликнинг долзарб муаммолари: тадқиқот методологияси, ҳозирги давр ва истиқбол” мавзусидаги халқаро илмий-назарий конференциясида иштирок этилди.

 

5.6.05.2015. 9-май “Хотира ва қадрлаш куни – Умумхалқ байрами”ни ҳамда 1941-1945 йилларда фашизм устидан қозонилган Ғалабанинг 70 йиллигини кенг нишонлаш муносабати билан етук тарихчи олимлар ва институт талабалари иштирокида “Тарихсиз келажак йўқ“ каби маънавий-маърифий учрашув ва тадбирларда кафедра профессор-ўқитувчилари доимо фаол иштирок этиб келишмоқда.

 

 

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти «Ижтимоий фанлар» кафедрасининг ИННОВАЦИОН ҲАМКОРЛИК алоқалари

 

 

Корхона номи

Ҳамкорлик шартномаси тўғрисида маълумот

(қачон, қанча муддатга тузилган)

Ҳамкорлик шакллари

(малака ошириш, ўқув амалиёти, докторлик, номзодлик, магистрлик диссертациялар, битирув малакавий ишлари, курс ишлари илмий-тадқиқот ишларида ҳамкорлик, хўжалик шартномаси ва хоказо)

Натижаси

1

 

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети

 

 

 

2010йил 20 апрел,

2010-2015

 

Ўқув-услубий, илмий тадқиқот, ўқув амалиёти, кадрлар тайёрлаш битирув малакавий ишлар

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2013 йил 26 декабрдаги №494 сонли бйруғига асосан ўтказилган “Ўзбекистонда эстетик билимлар ривожи ва маданий тараққиёт” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияда “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири Д.К.Жуманиёзова фаол иштирок этди ва Сертификат билан тақдирланди.

2

 

 

13.03.2014 йил Фалсафа факультети “Маънавият асослари ва диншунослик” кафедраси ф.ф.д.проф. М.Нурматова томонидан Маданиятшунослик фанидан Маданий тараққиёт ва маданий мерос мавзусидаги очиқ дарсда “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири Д.К.Жуманиёзова иштирок этди.

3

 

 

Тошкент Давлат Санъат ва маданият институти “Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси томонидан ўтказилган “Зеболар баҳси” мавзусидаги тадбирида “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири: Д.К.Жуманиёзова жюри аъзоси сифатида фаол иштирок этди.

4

 

 

 

            “Соғлом бола йили” Давлат дастури ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида “ги Қарори доирасида белгиланган вазифаларнинг амалдаги ижросини таъминлаш мақсадида 2014 йил 24-апрел куни соат 1000 да Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети Фалсафа факулътети “Маънавият асослари ва Диншунослик” кафедраси томонидан ўтказилан “Соғлом турмуш тарзи – маънавият баркамол авлод пойдевори” мавзусидаги илмий-амалий конференцяда Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси мудири: Д.К.Жуманиёзова, ўқитувчи Б.Маъруфбоев мақола ва маърузалари билан қатнашиб сертификат билан тақдирландилар.  

5

 

 

 

Олий таълим муассасалари битирувчиларининг якуний давлат аттестацияси тўғрисидаги низомга мувофиқ 2013-2014йил бакалавр босқичи битирувчилари учун 8.9.10.11 май кунлари “Ўзбекистон тарихи” фанидан Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети “Ўзбекистон тарихи” кафедраси т.ф.д., профессор З.Ишонходжаева, 23-24 июн кунлари магистратура босқичи битирувчилари учун “Миллий ғоя: Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси” фани бўйича ДАК раиси бўлиб иштирок этдилар

6

 

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти

2013 сентябр,

2013-2018

Ўқув-услубий, илмий тадқиқот, битирув малакавий ишлар, илмий семинар, учрашувлар, коференциялар.

2014 йил“Ижтимоий фанлар” кафедраси профессор-ўқитувчилар томонидан ташкил қилинган “Ёшлар ва санъат: миллий телесериаллар мисолида” мавзусида Узбекистон Давлат Санъат ва маданият институти катта укитувчиси, актёр Бекзод Мирзаев ва икки шогирди билан ТТЖ да учрашув бўлиб ўтди.

 

 

 

          2014 йил 4 декабрда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида Концтитутциянинг 22 йиллигига бағишлаб ўтказилган тадбирда “Ижтимоий фанлар”кафедраси ўқитувчилари фаол иштирок этишди ва ташаккурнома билан тақдирланди.

 

 

 

 

 

Тошкент темир йўл маҳандислари институти

2014 йил 2 декабр

2014-2017

учрашувлар, коференциялар

11.12.2014. 232 аудитория 13:00.

“Ижтимоий фанлар” кафедраси ўқитувчиси Алимов Н.Тасвирий санъат факультети 2- курс талабалари билан Темир йўл муҳандислари институти “ Фалсафа ва сиёсатшунослик” кафедраси профессор ўқитувчилари ҳамда талабалар томонидан  ўтказилган “Интернет оммавий маданият ва миллийлик” мавзусидаги давра суҳбатида фаол иштирок этди.

 

 

Bosh ruknlar

Taqvim

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Talabalar ijodidan

  • Институтда иқтидорли магистр ва бакалавр талабалари ўртасида инглиз тилида ўтказилган “Youth’s look to Аrt” номли илмий-амалий анжуман
  • Талабалар турар жойида “Талабалар оқшоми” тадбири доирасида ўтказилган “Art-терапия ва аукцион” мавзусида ўтказилган тадбир
  • “Талабалар фестивали” доирасида бўлиб ўтган тадбирлар бўйича

Institut gazetasi

Flag Counter