ЎЗБЕКИСТОН БАДИИЙ АКАДЕМИЯСИ КАМОЛИДДИН БЕХЗОД НОМИДАГИ МИЛЛИЙ РАССОМЛИК ВА ДИЗАЙН ИНСТИТУТИ Магистратура бўлими 2018-2019 ўқув йили 1-курс магистрларига мутахассислик кафедралари томонидан тавсия этилган МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯ МАВЗУЛАРИ:

5А 150203-Санъат назарияси ва тарихи магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. XX аср биринчи ярми рангтасвирида авангардизм (Н.Карахан)

2. Искусство Узбекистана в 1970-е год (историко-художественные процессы в искусстве Узбекистана)

3. Раннесредневековая стенная роспись: генезис, стиль, содержание

4. Искусство эпохи “Мусульманского Ренессанса”

5. Яқин ва Ўрта Шарқ миниатюра рангтасвирида портрет (XIV аср)

6. Лаковая миниатюра Узбекистана: пути развития

7. Европейские мотивы в архитектурном убранстве Узбекистана (ХIX-XX вв.)

8. Ўзбекистон замонавий маҳобатли рангтасвири

9. Замонавий китоб графикаси ривожланиши ва муаммолари

10. Қайта қуриш даври рангтасвири. 1980-1990 йиллар

5А150204- Музейшунослик, тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Сохранение и музеефикация исторической застройки махалли Гульбазар в г.Ташкенте, как оюъекта туризма и памятника культурного наследия

2. Формы сохранения и популяризации мемориально-культовых комплексов Ташкента, как объектов паломнического туризма и музеев под открытым небом

3. Методы сохранения и популяризации архитектурного наследия г.Шахрисабза, как музея под открытым небом и объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Традиционная жилая архитектура Ташкента: формы ее сохранения и музеефикации, как объектов туризма и культурного наследия.

5. Отражение особенностей архитектуры Мавераннахра в средневековой книжной миниатюре из мировых музейных коллекций.

6. Миздакхан мажмуаси: меъморчилиги, ўрганилиш ва таъмирланиш тарихи, туризм инфраструктурасида фойдаланиш масалалари.

7.Историко-культурные и научные предпосылки возникновения музеев под открытым небом.

8. Культурно-образовательная деятельность музеев Узбекистана в период независимости: 1991-2018 гг.

9. Способы презентации литературного наследия в мемориальных музеях Узбекистана.

10. Методы разработки и технология проведения экскурсий в художественном музее Узбекистана (на примере узб. музеев)

11. История коллекционирования предметов Европейского искусства в музеях Узбекистана.

12. История коллекционирования предметов Русского искусства в музеях Узбекистана (в примере Государственного музея Каракалпакистана имени И.В. Совицского)

13. Музейларда музей педагогикасини тадбиқ этиш масалалари ва ривожлантириш истиқболлари.

14. Музейларда замонавий экспозиция тузиш методларини тадбиқ этиш масалалари (Тошкент музейлари мисолида)

15. Ўзбекистон божхоналари тизимида бадиий экспертиза ўтказиш масалалари

16. Ўзбекистон музейларда фондларнинг электрон хужжатлаштириш муаммолари

17. Жахондаги глобал муаммолар, ёмон иллатларга қарши миллий руҳдаги музейларни ташкил этиш муаммолари

18. Термиз Археология музейининг илмий фаолиятини такомиллаштириш муаммолари

19. Музейларда амалий санъат буюмларини реставрация ва консервация қилиш муаммолари (ЎзДСМ ва амалий санъат музейлари мисолида)

20. Русский художественный фарфор из собрания ГМИ и проблемы экспонирования

21. PR масалаларини музейларда ўрганиш муаммолари

22. Музейларда инновацион ахборот технологияларини жорий этиш

23. Тарихий ёдгорликларда туризм дастурларини яратиш муаммолари

24. Ўзбекистонда халқаро туризм музейини яратиш

25. Музей концепциясини яратиш ва амалиётга қўллаш

26. Фан ва техника музейлари бошқарувидаги муаммолар

27. Замонавий музейшуносликда виртуал музейлар яратиш муаммолари

28. Тошкентдаги уй-музейларини хронологик ўрганилиш жараёнлари

29. Тарихий ёдгорликларни музейлаштириш ва фойдаланиш жараёнлари

30. Среднековая миниатюра как источник по истории Архитектура Средней Азии и Хорасана XV-XVI вв.

31. Ўзбекистон бадиий музейларида экскурсия олиб бориш технологиялари ва ишлаб чиқиш методлари

32. Ўзбекистонда музей маркетинги ривожлантиришда  илғор хорижий тажрибаларни тадбиқ этиш

33. Музей экспонатларини сақлаш муаммолари ва ечимлари (Ўзбекистон музейлари мисолида)

5А150803-Мультфильм ва компьютер мультипликацияси магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Анимацион фильмда рассом маҳорати ва кадрлар тайёрлаш масалалари.

2. Замонавий ўзбек мультипликациясида мавзулар кўлами ва жанрлар ранг баранглиги.

3. Ўзбек анимация санъатида тарихий шахс образи тасвирий ечими масалаларига доир

4. Ўзбек мумтоз адабиёти асосида яратилган анимацион фильмларнинг бадиий-тасвирий ечими масалалари.

5. Эртаклар асосида яратилган анимацион фильмларнинг бадиий-тасвирий ечими  хусусиятлари

6.  Ўзбек анимациясида фантастик йўналишида яратилган асарларнинг тасвирий ечими

5А150802-Кино ва телефильмнинг тасвирий ечими магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Жейн Остиннинг “Андиша ва ғурур” асарининг тасвирий талқини.

2. Маргарет Метчелнинг “Шамолларда қолган хисларим” романида муҳаббат мавзусининг тасвирий акси .

3. С.Аҳмаднинг “Уфқ” романи: қаҳрамонлик мавзусининг тасвирий акси.

4. “У. Шекспирнинг “Ёз туни ғаройиботлари” комедияси: шахс қарама – қаршилигининг кино рассомлигида акс этиши”.

5. Алишер Навоийнинг “Лисон-ут-тайр” асари асосида бадиий композицион лойиҳа яратиш ва новаторлик

6. Орхан Памукнинг “Бокиралик музейи” романи асосида фильмнинг тасвирий ечимидаги образларни ишлаб чиқиш

7. Платон “Те этет” поэмасига асосан бир неча туркумли муаллифлик фильм бадиий асарларини шакллантириш

5А150804-Рангтасвир (махобатли рангтасвир) магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Маҳобатли рангтасвир санъатининг фазовий колористик ечими

2. Уйғониш даврининг деворий композицияси ечими

3. Маҳобатли рангтасвир санъатида макон масаласининг бадиий – назарий таҳлили

4. Монументал рангтасвирда роспись композицияси таҳлили

5. Асарларнинг Монументал рангтасвир композицияда ранглар уйғунлигининг назарий асослари

6. Дам олиш масканларида махобатли рангтасвир асарининг бадиий ечими

7. Махобатли рангтасвирнинг эстетик тарбияни оширишдаги аҳамияти

5А151201-Тасвирий ва амалий безак санъати (монументал безак санъати) магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Маҳобатли рангтасвирда тарихий жанр муаммолари

2. Маҳобатли декоратив рангтасвирнинг шаҳар муҳитидаги ўрни

3. Асарнинг образли композиция яхлитлигининг илмий – назарий таҳлили.

4. Тасвирий санъатда архитектура ва мозайка композиция яхлитлигининг аҳамияти.

5. Маҳобатли рангтасвир санъатида бадиий образ яратиш муаммолари.

6. Монументал рангтасвирда витраж композицияси таҳлили

7. Архитектурада тасвирий ва амалий безак санъати ечимининг таҳлили

8. Архитектура ва монументал безак санъатида замонавийлик концепцияси

5А 150800-Рангтасвир (дастгохли) магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Рангтасвирда буюк аждодлар сиймоси  (“Буюк саркарда Жалолиддин Мангуберди” рангтасвир асари мисолида)

2.  Тасвирий санъатда аёл образ; бадиий эстетик таҳлил (“  ——“ асари мисолида)

3. Рангтасвир асарида нур ва соя уйинларининг бадиий эстетик хусусиятлари (“  ——“асари мисолида)

4. Она заминимизнинг ранго-ранг гўзаллиги таҳлили (“  ——“асари мисолида)

5. Мустақиллик даврида замонамиз қахрамони образини яратиш муаммоси. (“Ўт ўчирувчилар” рангтасвир асари мисолида)

6. Ўзбекистон рангтасвирида санъаткор образи талқини (“Маъруф Отажонов” портрети рангтасвир асари мисолида)

5А 151101-Ҳайкалтарошлик (махобатли) магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Махобатли ҳайкалтарошлик саньатида бадиий образ яратиш муаммолари

2. Ўзбекистон замонавий махобатли ҳайкалтарошлик саньатининг ривожланиши

3. Махобатли ҳайкалтарошликда бадиий шаклнинг илмий-назарий таҳлили

4. Декаратив ҳайкалтарошликда композицияси таҳлили

5. Дам олиш масканларида махобатли ҳайкалтарошлик  декоратив безак асарларининг бадиий ечими

6. Ўзбекистонда декаротив ҳайкалтарошлик ривожланиш тенденцияси

7. Ўзбекистон махобатли ҳайкалтарошлик мактабини ривожланиш босқичлари

8. Шаҳарсозликда махобатли хайкалтарошлик санъатининг ўрни

9. Махобатли хайкалтарошлик санъатида макон масаласининг бадиий-назарий таҳлили

5А151002-Хаттотлик ва миниатюра магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Мумтоз ва замонавий ижодкорлар асарларида А.Навоий образи

2. Мумтоз ва замонавий ижодкорлар асарларида Захириддин Мухаммад Бобур тимсолининг талқини

3. Самарқанд қоғозини тиклаш йўлида олиб борилаётган изланишлар ва кутилаётган натижалар

4. Миниатюра саньатининг ривожланиш босқичларида турли миниатюра мактабларининг ўрни ва уларнинг илмий ахамияти

5. Миниатюранинг хаттотлик ёзувлари билан муштараклиги, мақсад ва вазифалари

6. Амир Темур ва темурийлар давридв тасвирий саньатнинг ривожланишини тахлил қилиш.

5А150901-Дизайн (либос ва газламалар) магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

1. Совершенствование дизайнерской подготовки производства швейных изделий с использованием информационных технологий.      

2. Исследование возможностей применения старинного орнамента и  вышивки в современной мужской (женской, детской) одежде.

3. Табиий ипак толали матолар янги бадиий ечимини тадқиқ этиш ва либосларда қўллаш

4. Особенности дизайна современных моделей одежды из отходов  трикотажного полотна, кожи и меха

5. Дизайн спортивной одежды из высокоэластичных материалов

6. Либос элементларини инновацион технологиялар воситасида бадиий лойихалаш”

7. Разработка адресного проектирования одежды на основе метода визуализации.

8. Разработка принципов формирования коллекции одежды для нетиповых женских фигур

9. Исследование особенностей дизайна кастюма классического стиля для музыкантов

10. Аёллар замонавий кийимларида орнамент ва кашталардан фойдаланиш имкониятларини тадқиқ қилиш

11. Боғдорчилик ишлари учун махсус кийим лойихалаш тамойилларини тадқиқ қилиш

5А151202-Санъат асарлари ва меъморий ёдгорликлар безагини таъмирлаш  магистратура мутахассислиги бўйича тавсия этилаётган Магистрлик диссертация мавзулари:

  1. “Ўзбекистон худудида китобот санъати ва уни сақлаш муаммолари”
  2. “Ўзбекистон меъморчилигида қадимги даврда санъат синтези”.
  3. “Ўзбекистон меъморчилигида қадимги даврда деворий санъатни ривожланиши”
  4. “Бухородаги XII аср “Моғоки Аттор” мақбараси концервация лойиҳаси”.
  5. “Ўзбекистон меъморчилигида архитектура эпиографикасини ривожланиши (кулолчилик мисолида)
  6. “Бухородаги Арк Хон саройини реконструкция лойиҳаси”.
  7. Ўзбекистонда меъморий обидаларни консервация ва реставрация мауммолари (Бухоро шаҳри мисолида)

5А151203-Амалий санъат: (бадиий кулолчилик)

1. XX –XXI аср боши Ўзбекситон кулолчилик санъати (анъана ва инновациялар)

2. Ўзбекистон ноанаънавий кулолчилигида метафорик ва ассоциатив образлар интерпретацияси (“Вақт” мавзуси мисолида)

3.Ўрта асарларига оид Ўзбекистон сирланган кулолчилиги шаклланиши ва ривожи

4. Ўзбекистон кулолчилигида тарихий шахслар талқинининг бадиий хусусиятлари

5. Мустақиллик даври Ўзбекистон анъанавий кулолчилик мактаблари (анъаналарининг сақланиш ва ривожланиш муаммоларига доир)

6. Кулолчилик санъатида эпик, мумтоз ва фольклор образлар ижодий  талқини

7. Ўзбекистон ноанаънавий кулолчилигида мажозий образларни бадиий талқини