Document

AMALIY GRAFIKA KAFEDRASI

MustayevAgzamRavilovich

Qabulvaqti: Chorshanba: 14.00-17.00  Shanba: 14.00-17.00

Telefon: (+99871) 254-64-68

E-mail: amaliy_grafika.kafedrasi@mail.ru

 

AMALIYGRAFIKAKAFEDRASININGTARIXI

Amaliygrafikatasviriysan’atningturlaridanbiridir.

Uinsonningyuksakbadiiydidinitakomillashtirishgamo‘ljallangan.Amaliygrafikakorxonadizaynuslubinimahsulotbelgisini, bosmanashrlardizaynihamdabadiiyrejalatirish, kompyutergrafikasi, bezashvaboshqatijoratishlariniamalgaoshiradi. 1996 yildanboshlabMarkaziyOsiyohududidayagonakafedragrafikrassom-dizaynerlartayyorlashbo‘yichafaoliyatolibborilaboshladi. Kafedranitashkilqilishdarespublikaningyetukgrafikrassomlari: M.YA.SHirovskiy,I.A.Yuovskiy, V.S.Parshin, B.CHechenin, D.N.Afuksinidi, A.A.Titov, S.P.Xunteevalar, X.S.Fayziev,  P.P.Xaitov, R.U.Ayupovtashabbuskorbo‘lib, kafedraqoshidalinogravyura, ofort, litografiya, o‘quvbosmaxonasinitashkilqildilar. Bundanmaqsadkafedratalabalarinigrafikaningturliashyolaridaishlaybiladigankadrlaniyetishtirishedi.

1976yili “Amaliygrafikavaupakovka” bo‘limimustaqilravishdaishboshladi. Kafedraningyo‘lchiyulduzlari: Yu.Gabzaliev, V.M.Valiev, A.Petrov, A.Abdulov, KimGalina, K.Matmurodov, E.Kagarov,  V.Lebedev, I.Irismetova, S.Pirmatov.Sosnovets, A.Mustaev, T.Urunovlardir.  O‘zbeksitonRespublikasimustaqilligaerishgandanso‘ngijtimoiy-siyosiyo‘zgarishlar, ya’nibozoriqtisodiyotimunosabatlarigao‘tishtufayligrafikdizaynersohasigabo‘lganqiziqishkunsayinoshibbormoqda.  HozirgikundaKamoliddinBehzodnomidagiMilliyrasomlikvadizayninstituti “Reklamavaamaliygrafika” kafedrasi 40 yillikyubileyniyiriko‘quvvametodmarkazsifatidakadrlarnitayyorlashbilanmunosibkutibolmoqda. ShubilanbirgaMarkaziyOsiyovaaynanO‘zbekistongrafikdizaynningshakllanishivarivojlanshidaalohidao‘rinegallabkelmoqda. Ko‘pyillarmobaynidarespublikamizdayuksakmalakagaegabo‘laganmutaxassislarniyetishtiribbermoqda. GrafikdizaynerixtisosliginiegallashuchunBadiiyAkademiyamaktabiasoslarinio‘rganishbilanbirgapsixologiya, ekonomika, texnologiya, ashyoshunoslikkabibilimlarnimukammalo‘rganishmuhimahamiyatgaegadir.Dizaynerfalsafiyfikryuritishi, hayotiyhodisalarniumumlashtiraolishi, grafikishlarniumumiyvaramziyshaklko‘rinishidayarataolishilozim.  BugungikundakafedramudiriA.R.Mustaev, dotsent;   S.Pirmatov, o‘qituvchilar; K.M.Matmuratov, J.A.Jumaev, F.Kabilov, N.Sharipov, Nomozov, GiyasovSHuxrat,  N.B.SultonovaB.Ayupovkabio‘zkasbiningmohirmutaxassislario‘ztajribavabilimlarinikafedramizmavjudikkiyo‘nalish “Reklamavaamaliygrafika” hamda “Kompyutergrafikasivabadiiyfoto” yo‘nalishlaribo‘yichataxsilolayotganyoshavlodgao‘rgatibkelishmoqda. Bugungikundakafedrada «Materialshunoslik», «Perspektiva», «Chizmatasvir», «Rangtasvir», «Rangshunoslik», «Kompozitsiyaassoslari», «Badiiyfotonikompyuterdaloyihalash», «Fotoapparaturavaoptika», «Fototexnikavatexnologiya», «Badiiyfotokompozitsiya», «Badiiyfotomaxorati», «Badiiymuxarrirlik», «Xusnixat», «Loyihalash», «QadaqlashART», «Grafikatexnologiyalari (litografiya)», «Ofort», «Ashyodaishlash», «Tipografiyadakompyutershriftidanfoydalanish» kabifanlaro‘qitiladi.

 

Amaliygrafikakafedrasibakalavrbosqichiyo‘nalishlari

5150900- Reklamavaamaliygrafika

5150900 – Kompyutergrafikasivabadiiyfoto

 

Reklamavaamaliygrafika-ta’limyo‘nalishitijorat-reklamasohasidagiyo‘nalishbo‘lib, ilmiyvaestetikkategoriyalarasosidakichikvizualreklamagakommunikatsiyavositalaridanfoydalanibsun’iymuhitnishakllantirishgayo‘naltirilganloyihalashnio‘zichigaoladi.  Reklamavaamaliygrafikadizaynisavdoshaxobchalari, savdomarkazlari, turliko‘rgazmazallari, transportvositalarireklamalari, shaharreklamashitlari, prizmatron, banner, brandmauer, turliehtiyojlaruchunishlabchiqarilganmahsulotlarbezagi (logotip, emblema, sovg‘amahsulotlari, g‘ilof, vizitka, etiketka, prospekt, buklet, jurnal) vatijorat-reklamasi, reklamaagentliklaribilanuzviyravishdabog‘liqfaoliyathisoblanadi.

Bakalavrlarkasbiyfaoliyatiningturlari

 • Ilmiy -tadqiqot;
 • Ishlabchiqarishsohasi;
 • Tashkiliy-boshqaruvsohasidagifaoliyatikabilarnio‘zichigaoladi.

Bakalavrlarningkasbiyfaoliyatiningob’ektlari – ochiqvayopiqfazoviylikqabulqilingan, ularquyidagilar: shaharreklamasi, kichikshaharko‘rinishi, shahartransportireklamasi, tovarmahsulotlaribezagi, muhrlar, belgilar, sportkiyimlaribezagi, sovg‘alar, blankvaetiketmahsulotlari, diplomlar, faxriyyorliqlar, taklifnomalar.

Ta’limnidavomettirishimkoniyatlari

 

Kompyutergrafikasivabadiiyfotota’limyo‘nalishibo‘yichadizaynsohasidagiyo`nalishbo‘lib, milliyvajahondizaynvabadiiyfoto, hamdaboshqadizaynturlariningrivojlanishini, fotografiyaninghozirgijamiyatdagimavqeinio‘rganishvatadqiqqilishgayo‘naltirilganvositalar, badiiyfotovakompyutergrafikasigaoidkompleksmasalalarniyechishusullarimajmuasiniqamraboladi.

Bakalavrlarningkasbiyfaoliyatiquyidagilarniqamraboladi:    

-badiiyfotografiyaasoslaridakorxonalarkiyofalariniyaratish;

–  savdovaishlabchiqarishkorxonalaruslubinifotosan’atiasosidayaratish;

– bosmamaxsulotlarigafotokompozitsiyalaryaratish;

– internetvebsaytlari, bezaklariloyixasiniyaratish.

Bakalavrlarkasbiyfaoliyatiob’ektlari:

-televidenievakinostudiyapavilonlaridafototasvirgaolishuskunalari;

-fotopavilon, tasvirgaolishmaydoni, dekoratsiyaqurilmavastudiyalartexnikapparatvamoslamalarniqo‘llash;

–  yoritishtexnologiyalari, axborotvadasturiyta’minotprogrammalarinituzish.

Bakalavrlarningkasbiyfaoliyatiningturlari:

 • ilmiy-badiiy;
 • ishlabchiqarish;
 • tashkiliy-boshqaruvfaoliyati;
 • foydalanishvaservisxizmatiniko‘rsatishfaoliyativashukabilarnio‘zichigaoladi

 

Bakalavrlarningkasbiyfaoliyatiquyidagilarniqamraboladi:

Kompyutergrafikasivabadiiyfotoyunalishibuyicha

 • Televidenievakinostudiyapavilonlarningzamonaviyyutuklari:
 • Fotopavalon, tasvirgaolishmaydoni ,dekoratsiyaqurilmavastudiyalartexnik
 • apparatvamoslamalariniqo`llash
 • Kompozitsiyaasoslari- Monogramma, Stilizatsiya
 • Vizitkadizayni, Etiketkavaupakovka
 • Jurnalvagazetadizayni

 

 • Reklamavaamaliygrafika
 • SHaxarreklamasi
 • Transportvatranzitreklamasi
 • Sanoatishlabchiqarilayotgantovarmaxsulotlarbezagi
 • Logotipembilemabosmareklamavizitkabukletgrafikloixalashdizayni.